ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Offertes
 • Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen.
2. Prijzen
 • De door ons genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van het afgeven van de offerte door onze toeleveranciers genoemde prijzen en de op dat moment van toepassing zijnde tarieven en belastingen, ingeval de prijzen van materialen die onze toeleveranciers ons leveren zich wijzigen en indien tarieven of belastingen worden verhoogd behoudt Lansing zich het recht voor de prijs voor de door haar te leveren prestaties dienovereenkomstig aan te passen.
3. Reclames
 • Direct na in ontvangstname van het door Lansing verrichte werk, dient opdrachtgever dit nauwkeurig te controleren. Op- of aanmerkingen over ten tijde van aflevering zichtbare onvolkomenheden in het verrichte werk dienen binnen 2 weken na aflevering schriftelijk ter kennis gebracht te worden van Lansing. Andere gebreken dienen binnen 2 weken nadat zij zichtbaar/kenbaar zijn geworden schriftelijk te worden gemeld, zulks op verval van elk Vorderingsrecht.
4. Garantie en aansprakelijkheid
 • In geval van onvolkomenheden of ingeval van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst beperkt het recht van de opdrachtgever zich tot het kosteloos laten herstellen door Lansing geleverde prestatie.
 • De garantie vervalt indien opdrachtgever het geleverde onoordeelkundig gebruikt dan wel zonder voorafgaande toestemming van Lansing zelf repareert of laat repareren.
 • Reclames/klachten van een opdrachtgever zullen eerst in behandeling worden genomen nadat opdrachtgever alle openstaande facturen (met inbegrip van rente) volledig heeft voldaan.
 • Lansing garandeert de geleverde opbouw gedurende een termijn van 2 jaar tegen materiaalfouten en het loskomen van aanhechtingen, mits het geleverde normaal wordt gebruikt. Garantie is alleen van kracht jegens de contractuele wederpartij, maar is met toestemming van Lansing overdraagbaar.
 • Lansing is in geen geval aansprakelijk voor het handelen van de door haar ingeschakelde derden.
 • Lansing is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade. Het recht op schadevergoeding ter zake daarvan wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • In geval de opdrachtgever van Lansing schadevergoeding vordert, zal deze schadevergoeding zich beperken tot ten hoogste het factuurbedrag ter zake van de opdracht waarvan opdrachtgever van oordeel is dat er sprake is van een tekortkoming.
5. Opdracht
 • Opdrachtgever is gehouden de door haar gegeven opdracht – vooral voor wat betreft de afmetingen – zo nauwkeurig mogelijk te specificeren en is gehouden op eerste afroep aanvullende informatie te verschaffen en de daarop betrekking
  hebbende opgaven van Lansing desgevraagd te bevestigen.
 • Enige schade of fout of onvolkomenheid die het gevolg is van een onvolledige of onjuiste opgave is voor rekening van opdrachtgever.
 • De definitieve opdracht zal worden neergelegd in een opdrachtbevestiging, welke
  het uitgangspunt is voor de uitvoering van het werk. Eventueel meer of minder werk
  zal worden vastgelegd in een nader schriftelijke opdrachtbevestiging van Lansing
  met de daaraan verbonden prijs. Opdrachtgever is vervolgens gebonden aan deze
  opdrachtbevestiging.
6. Vervaltermijn
 • Enige rechtsvordering van de zijde van opdrachtgever dient binnen een termijn van 18 maanden na ontdekking en melding aan Lansing van een beweerdelijk gebrek aanhangig te zijn gemaakt bij kantonrecht of rechtbank op straffe van verval van elke aanspraak
7. Levertijd
 • De in de overeenkomst/opdrachtbevestiging aangegeven levertijden zijn bij benadering en gelden geenszins als fatale termijn. Eén en ander leidt slechts uitzindering indien Lansing in de overeenkomst/opdrachtbevestiging een bepaalde dag als afleverdag heeft genoemd.
 • Opgave van meerwerk dan wel een gewijzigde uitvoering van de overeenkomst zal in elk geval een langere levertijd met zich meebrengen.
8. Overmacht
 • Als overmacht waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd dan wel verhinderd geldt elke omstandigheid buiten de schuld van Lansing. Met name geldt als overmacht bedrijfsonderbreking, stremming van verkeersmiddelen, uitval van energie, ziekte van personeel of derden, werkstaking, vertraging in de aanlevering van materialen door een toeleverancier, alsmede vertraging in de keuring als gevolg van wachtlijsten bij de RDW
9. Ontbinding/annulering
 • Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze slechts worden ontbonden op grond van reden in de wet genoemd.
 • Bij ontbinding/annulering betaalt opdrachtgever in ieder geval de tot op dat moment door Lansing gemaakte kosten, vermeerderd met een opslag van 10%. De juistheid van deze kosten zal worden aangenomen op basis van een gespecificeerde opgave door Lansing, vergezeld van de daarop betrekking hebbende facturen en/of andere bewijsstukken.
10. Betalingstermijn
 • Betalingen door de opdrachtgever zal uiterlijk moeten geschieden bij aflevering, tenzij anders overeengekomen. Elke factuur dient binnen een termijn van 4 weken te worden voldaan middels bijschrijving op het daarin aangegeven bankrekeningnummer.
 • Betaling zal moeten plaatsvinden zonder verrekening of opschorting.
 • Bij niet tijdige betaling geldt vanaf 4 weken na factureringsdatum de wettelijke rente ex artikel 6:119aBW.
 • Indien betaling in termijnen kan plaatsvinden heeft Lansing ingeval opdrachtgever niet tijdig een termijn betaald, het recht alle volgende termijnen ineens op te vorderen, opdrachtgever is dan verplicht de gehele som van termijnen ineen keer te voldoen
11. Eigendomsvoorbehoud/retentierecht
 • Totdat het hele bedrag is betaald, blijven de door Lansing geleverde zaken, ook als zij deel zijn gaan uitmaken van een voertuig, eigendom van Lansing.
 • De zaken die Lansing levert en verenigt met het voertuig gelden als hoofdzaak. Kan daar in voorkomend geval niet van worden uitgegaan dan geldt Lansing als mede-eigenaar van de nieuw gevormde zaak. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever gehouden het aan hem geleverde voertuig, waarvan de prestatie van Lansing deel uitmaakte binnen 4 dagen na een daartoe strekkende mededeling van Lansing aan Lansing af te geven bij gebreke waarvan Opdrachtgever een boete verbeurt van € 200,00 per dag voor elke dag dat zij met afgifte aan Lansing in gebreke blijft.
 • Nadat het voertuig met inbegrip van de toegevoegde prestatie van Lansing wederom in bezit is van Lansing krijgt opdrachtgever nog 7 dagen de tijd om te betalen. Na verloop van deze termijn is Lansing gerechtigd het voertuig onderhands te verkopen voor elk aannemelijk bod. De koopprijs wordt dan tussen opdrachtgever en Lansing verdeeld in evenredigheid van de verhouding tussen de waarde van de onderbouw en hetgeen Lansing daaraan heeft toegevoegd.
 • Lansing is gerechtigd retentierecht uit te oefenen op de door haar bewerkte zaken tot de prijs van haar werkzaamheden geheel is betaald. Dit retentierecht strekt zich ook uit over zaken die Lansing onder zich heeft ter zaken van werkzaamheden aan andere zaken voor dezelfde opdrachtgever verricht. Onder dezelfde opdrachtgever wordt ook verstaan een rechtspersoon dan wel particulier die verbonden is met de rechtspersoon die opdracht heeft gegeven.
12. Intellectueel eigendom
 • Tekeningen en overige bescheiden blijven eigendom van Lansing. Het intellectuele eigendom blijft berusten bij Lansing
13. Incassokosten
 • Ingeval Lansing een aanmaning laat uitgaan kan Lansing daarvoor in rekening brengen 2% van het bedrag waarop de aanmaning betrekking heeft met een minimum van € 75,00.
 • In geval Lansing haar vorderingen uit handen geeft, zullen alle kosten die bij Lansing in rekening worden gebracht zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk door opdrachtgever volledig worden vergoed.
14. Toepassingen recht/rechtbank
 • In alle gevallen is op de overeenkomst en rechtshandelingen met Lansing het Nederlands recht van toepassing.
 • In alle gevallen is de rechtbank te Almelo de bevoegde rechtbank.